b1 b2 l1 l2 l3 l4 l5 l6chicago

O mnie

Bogusław Rogalski (44l.) jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce oraz magistrem historii. Od 2009 roku jest doradcą do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Jest ekspertem do spraw Unii Europejskiej, spraw wschodnich i Kresowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw litewskich oraz spraw polonijnych.
W latach 2004 – 2009 piastował funkcję posła do Parlamentu Europejskiego zasiadając w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był członkiem Komisji tymczasowej Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Jako europoseł zasiadał w PE w grupie Wolność i Demokracja (Ind/Dem), a następnie Unia na rzecz Europy Narodów (UEN).
Jest członkiem Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Prezesem Honorowym Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny, założycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” oraz pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego wydarzenia patriotycznego „Gietrzwałdzkie Dni Niepodległości”. Swoje zainteresowania Polakami na Kresach realizuje poprzez wykłady i udzielane wywiady w mediach oraz wygłaszane referaty na konferencjach naukowych, m.in. takich jak 18 listopada 2015 roku w UWM z okazji „Siedemdziesięciolecia przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”. W 2009 roku współprowadził międzynarodową konferencję w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na temat „Europejskich standardów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych”, zorganizowaną przez Grupę ECR. Autor rozprawy „Dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie w latach 1991 – 2015”. Jest felietonistą polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt i komentatorem Polskiego Radia Chicago. Nominowany na Szeryfa Praw Dziecka za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka (projekt UNICEF ). Uhonorowany w 2009 roku medalem Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie w służbie obywatelom oraz na rzecz projektu europejskiego, a także otrzymał medal Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Życiorys Bogusława Rogalskiego

Data i miejsce urodzenia:
11 marca 1972 Maków Mazowiecki
Stan cywilny:
żona Izabela, córki Paula i Magdalena

Wykształcenie:
2009 ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Temat pracy doktorskiej: „Główne problemy i rezultaty polskiego uczestnictwa w Parlamencie Europejskim w latach 2004 – 2006.” Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Sobczak. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Koseski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL.
1997 ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym, kierunek historia, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Praca magisterska na temat: „Wpływ wielkich kataklizmów starożytności na kulturę i cywilizację.” Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski.
1991 ukończenie Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Olsztynie.
1987 ukończenie Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie.

Doświadczenie zawodowe:
od 2009 doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.
2004 – 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego:
członek Komisji Spraw Zagranicznych
członek Komisji Handlu Międzynarodowego (2004 – 2006)
członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (2006 – 2009)
członek Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (2006 – 2007)
członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo – Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo – Wschodniej ASEAN (2006 – 2009)
członek Grupy Parlamentarnej Niepodległość i Demokracja (Independence and Democracy Group) w latach 2004 – 2006
członek Grupy Parlamentarnej Unia na rzecz Europy Narodów (Union for Europe of the Nations) od 2007 do 2009 roku
członek Klubu Polskiego w Parlamencie Europejskim

2002 – 2004 radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
członek Komisji do spraw Mniejszości Narodowych
członek Komisji Strategii Rozwoju
przewodniczący klubu radnych LPR

Działalność społeczna i organizacyjna:
członek Warmińskiego Forum Centroprawicy (1993 – 1997)
członek zarządu okręgu olsztyńskiego Stronnictwa Narodowego (1993 – 1997)
członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy WSP w Olsztynie (1993 – 1997)
współtwórca i członek kolegium redakcyjnego studenckiego czasopisma Kwadrans Akademicki  (od powstania pisma do 1997)
współzałożyciel Narodowego Towarzystwa Oświatowego w Olsztynie (1995)
członek Polsko – Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego /Polish American Historical Association/ (od 2001)
prezes okręgu warmińsko – mazurskiego Ligi Polskich Rodzin (2002 – 2005)
rzecznik prasowy LPR (2004 – 2005)
członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (2002 – 2004)
członek Rady Programowej Radia Olsztyn (2004)
członek Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (2004 – 2008)
prezes honorowy Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny (od 2004)
wiceprezes  Forum Polskiego (2005 – 2006)
współzałożyciel, członek zarządu i rzecznik prasowy Ruchu Społecznego Naprzód Polsko (2008 – 2011)
założyciel w 2009 Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”, przewodniczący Rady Fundacji                                       organizator cyklicznego wydarzenia patriotycznego „Gietrzwałdzkie Dni Niepodległości” (od 2014)
współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin (2015)
członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej (od 2015)
członek Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (od 2015)
felietonista polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt oraz komentator europejskich wydarzeń politycznych w polonijnej rozgłośni radiowej Polskie Radio 1030 AM Chicago

Podstawowe dziedziny badań:
stosunki międzynarodowe
relacje polsko-litewskie ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie
Parlament Europejski i Unia Europejska (praca doktorska)
historia polonii amerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944 – 1948 (przeprowadzona kwerenda w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku)
polityczny i prawny aspekt roszczeń niemieckich po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur

2016-01-09

r1r3r5tomaszewskir2r4 r6